Nesplní li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, (exekuční titul), může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce.

  Předpoklady provedení exekuce
Má-li oprávněný vykonatelný exekuční titul , a nesplní-li povinný dobrovolně
svoji povinnost

  Přehled exekučních titulů
a. rozhodnutí soudů , ( ve formě rozsudků nebo usnesení),
b. rozhodnutí trestních soudů nebo jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek,
c. rozhodčí nálezy ,
d. exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti,
e. notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti,
f. rozhodnutí správních orgánů nebo orgánů územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány,
g. rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení ,
h. jiná rozhodnutí a schválené smíry a listiny , jejichž výkon připouští zákon, (včetně zahraničních).
Originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu je třeba opatřit potvrzením o jeho právní moci a vykonatelnosti, eventuelně o přechodu práv a povinností.

Není-li v exekučním titulu stanovena jiná lhůta, musí být exekuční titul realizován do tří dnů.

1. Návrh na nařízení exekuce podává oprávněný exekutorovi nebo příslušnému soudu. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Návrh podaný soudu musí obsahovat určení konkrétního exekutora, kterého si oprávněný vybral. Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného (přesná definice v § 45 exekučního řádu). Návrh podaný exekutorovi musí obsahovat::
           • označení exekutora včetně sídla,
           • označení oprávněného a povinného (jméno a bydliště, resp. obchodní jméno, sídlo a IČO)
           • exekuční titul – přesné označení,
           • povinnost, která má být exekucí vymožena a údaj, zda a v jakém rozsahu byla již povinným splněna,
           • důkazy, kterých se oprávněný dovolává,
           • datum a podpis oprávněného.

V návrhu na nařízení exekuce by měly být uvedeny i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy atd.), pokud tyto údaje oprávněný zná. Vzor návrhu na nařízení exekuce je uveden v příloze.
Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazku …), je třeba doložit tuto skutečnost listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem.
Na rozdíl od dosavadní úpravy exekuce vykonávané soudem oprávněný nemusí v návrhu určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena (nemusí např. bezpodmínečně označovat majetek povinného, který má být exekucí postižen)
2. K návrhu na nařízení exekuce je vhodné připojit kromě exekučního titulu i další listiny, které svědčí o skutečnostech významných pro provedení exekuce, zejména o majetku povinného, má-li být exekucí postižen (výpisy z katastru nemovitostí, střediska cenných papírů…) – viz Vzor návrhu na nařízení exekuce.
3. Exekutor, kterému byl podán návrh, postupuje dále z úřední povinnosti – do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce, soud pověření udělí a nařídí exekuci opět do 15 dnů – usnesení soudu o nařízení exekuce se povinnému doručí až po doručení oprávněnému a exekutorovi. Od doručení usnesení nesmí povinný nakládat se svým majetkem.
4. Po doručení usnesení o nařízení exekutor posoudí a určí, jakým způsobem (zejména vůči jakému majetku) bude exekuce provedena a vydá o tom exekuční příkaz, vůči kterému neexistuje opravný prostředek. S majetkem postiženým exekucí nesmí povinný nijak nakládat. Po zápisu doložky o provedení exekuce (dříve právní moc) exekutor tuto exekuci provede.
5. Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má být exekuce provedena.
6. Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností, hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb. U exekuce na zaplacení peněžité částky činí odměna exekutora 15 % z vymožené částky (minimálně 2.000,- Kč u exekučních řízení zahájených k 1.4.2017), a to do částky 3.000.000,- Kč, při vyšší částce percentuálně klesá. Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu, kterou se sjednává smluvní odměna za provedení exekuce nad rámec tarifní odměny stanovené vyhláškou. Smluvní odměna není nákladem exekuce.
7. Exekutor může po oprávněném požadovat složení zálohy na náklady exekuce (max. do 50 % tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky).