Exekutorský úřad Praha 7,Tusarova 25,
170 00 Praha 7 – Holešovice.

  Informace o činnosti
Exekutorský úřad Praha 7 je řízen soudním exekutorem JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M..

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. má ze své více než 30 leté právnické praxe v justici, prokuratuře i advokacii odborné zkušenosti, které využívá při výkonu exekuční činnosti.

Exekutorský úřad Praha 7 disponuje pro efektivní provádění exekucí odpovídajícím personálním a technickým zázemím, aby mohl odpovědně zajistit jak komplexní přípravu exekuce včetně detailního zjištění majetkových poměrů povinného, tak i její následné efektivní provedení.

  Funkce
JUDr. Vladimír P l á š i l, LL.M., soudní exekutor

  Předpoklady pro výkon funkce
Soudní exekutor musí být absolventem magisterského studia právnické fakulty . Pro výkon tohoto svobodného povolání jsou dále předpokladem minimálně tříletá odborná exekutorská praxe a úspěšné vykonání odborné exekutorské zkoušky.

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze roku 1980. Státní rigorózní zkoušku složil na téže fakultě v roce 1981 a byl promován doktorem práv.

  Hlavní pracovní náplň
dne 1. září 2001 nabyl plné účinnosti zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti č. 120/2001 Sb.(exekuční řád) . Podle tohoto zákona jsem jako nezávislý, ministrem spravedlnosti České republiky jmenovaný soudní exekutor, oprávněn provádět nucený výkon exekučních titulů („exekuční činnost”) a další činnost , specifikovanou v ustanoveních exekučního řádu. Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání peněz a věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí ("dobrovolná dražba").

Exekuční a další činnost podle citovaného zákona je vykonávána soudním exekutorem za úplatu, nezávisle, v souladu s Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Působnost soudního exekutora není omezena jeho sídlem v obvodu soudu, pro který byl jmenován. Je tedy oprávněn v souladu s pokyny klienta a pověřením příslušného soudu vykonávat exekuční a další činnost v rámci celého území České republiky.


  Odměna soudního exekutora
• Soudní exekutor a exekutorský úřad poskytuje ve smyslu ustanovení zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) placené služby právnickým i fyzickým osobám. Odměna exekutora je stanovena zákonem a prováděcí vyhláškou buď jako smluvní nebo jako tarifní. K této odměně je nutné připočítat hotové výdaje exekutora, náhradu za ztrátu času. Veškeré náklady exekuce (včetně účelně vynaložených nákladů oprávněného) hradí povinný (od oprávněného může exekutor požadovat pouze přiměřenou zálohu na náklady exekuce).

a) Základem pro určeni odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění a činí:
           - 15% do 3 mil. Kč základu, nejméně však 2.000,- Kč (u řízení zahájených do 1.4.2017),
           - 10% z přebývající částky do 40 mil. Kč základu,
           - 5% z přebývající částky do 50 mil. Kč základu,
           - 1% z přebývající částky do 250 mil. Kč základu.

Vymožení částky převyšující 250, 000. 000,- Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

Za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul, činí odměna exekutora 10.000,- Kč
Upustí-li exekutor od provedení exekuce (z důvodů zákonem stanovených), náleží mu odměna ve výši 50% z výše peněžité pohledávky, která měla být vymožena, a odměna ve výši 30% z odměny připadající za ostatní druhy prováděných exekucí.
Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce rozhodnutím soudu o zastavení exekuce, činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 3.000,- Kč, respektive 2.000,- Kč u řízení zahájených do 1.4.2017 po vyúčtování účelně vynaložených nákladů.
Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Záloha činí maximálně 50% odměny za prováděnou exekuci na zaplacení peněžité částky a 50% odměny pro ostatní druhy exekucí, minimálně však 1000 Kč.

b) Exekutorovi náleží v souvislosti s exekuční a další činností náhrada hotových výdajů účelně vynaložených. Tato náhrada zahrnuje soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, místní přepravné, úhrady osobám provádějící přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady na vložení a získání dat z centrálních informačních systémů. Náhrada za promeškaný čas činí 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu.

c) Odměna za sepsání exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti je závislá na výši plnění či pohledávky, o níž se zápis vede, a činí:
           2% z prvních 100 tisíc Kč, nejméně 800,- Kč,
           1,2% z přebývající částky do 500 tisíc Kč,
           0,6% z přebývající částky do l mil. Kč,
           0,3% z přebývající částky do 3 mil. Kč,
           0,2% z přebývající částky do 20 mil. Kč,
           0,1% z přebývající částky do 30 mil. Kč,
           0,05% z přebývající částky do 100 mil. Kč.

Částka nad 100 mil. Kč se pro výpočet odměny do základu nezapočítává.

d) Odměna za přijetí věci (peníze, listiny, jiné movité věci) do úschovy je závislá na její hodnotě a činí:
           1,2% z prvních 100 tisíc Kč, nejméně 1.000,- Kč,
           0,6% z přebývající částky do 500 tisíc Kč,
           0,4% z přebývající částky do l mil. Kč,
           0,2% z přebývající částky do 10 mil. Kč,
           0,1% z přebývající částky do 30 mil. Kč.

Částka nad 30 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

Obecná informace o zpracování osobních údajů